Kelly Vazquez

Pastor

Rosenhayn UMC

Physical Address

587 Morton Ave.
Rosenahyn, NJ 08352
856-455-4080

Mailing Address

PO Box 215
Rosenhayn, NJ 08352